Persondatahåndtering

Kantar Gallup lever af at indsamle og behandle helt almindelige borgeres svar, og derfor er korrekt og sikker håndtering af data højt prioriteret hos os. Vi garanterer de mange danskere, som dagligt bidrager til vores arbejde med at levere viden til vores kunder, at de trygt kan svare på vores spørgsmål og lade os registrere deres adfærd, at de forbliver anonyme overfor vores kunder - og at koblingen mellem deres identitet og deres svar kun eksisterer hos os, mens selve databehandlingen finder sted.

Vi videreformidler aldrig personidentificerbar information til vores kunder, og i databehandlingen har kun en lille udvalgt gruppe af medarbejdere adgang til panelisternes kontaktoplysninger. Disse medarbejdere er underlagt tavshedspligt, og deres arbejdsgange gennemgås jævnligt ved både interne og eksterne revisioner med henvisning til ISO-certificeringerne 9001 og 20252.

Al data gemmes og håndteres efter retningslinjerne udstukket af den europæiske persondataforordning (GDPR). Dine svar anvendes til statistiske analyser og segmentering, samt for at kunne opfylde kontrakten med Kantar Gallups kunder om levering af lytterdata. Kantar Gallup har desuden tilsluttet sig den internationale branchestandard for markedsanalyseinstitutter ESOMAR.

Medlem af Kantar Gallups Radiopanel

Denne privatlivspolitik har til formål at informere dig om hvorledes Kantar Gallup indsamler og håndterer dine personoplysninger i forbindelse med Lytterundersøgelsen og dit medlemskab af Kantar Gallups Radiopanel.

Denne politik er gældende for alle Kantar Gallups panelmedlemmer som indvilliger i at deltage i Radiopanelet, hvilket involverer at bære et radiometer dagligt og dermed en registrering af lytning til de radiostationer som måles i undersøgelsen.

Indsamling af oplysninger

Kantar Gallup indsamler data fra alle paneldeltagere for dagligt at kunne beregne de daglige seer- og lyttertal til vores kunder. Derudover gemmer vi naturligvis oplysninger til brug i paneladministrationen.

 

Oplysningerne omkring radiolytning indsamles ved at radio-meteret opfanger et lydløst signal som radio-kanalerne sender ud sammen med radiosignalet. På denne vis får vi at vide, hvor meget et panelmedlem har båret radio-meteret, samt hvilken radiostation der blev lyttet til. Samlet set giver alle radiopanelisternes lytning et samlet billede af al lytning i Danmark. Da medlemmerne i panelerne er udvalgt til at være repræsentative for hele Danmarks befolkning, kan vi derved beregne lyttertallene for de enkelte radio-stationer i hele landet.

 

Vi indsamler både personoplysninger og ikke-personlige oplysninger fra dig, som beskrevet nedenfor. (Personoplysninger eller personlig information, betyder enhver oplysning om en person som kan identificere denne person. Det inkluderer ikke oplysninger hvor identiteten er blevet fjernet (anonymiserede oplysninger)). Vi indsamler, benytter og gemmer følgende forskellige typer af personoplysninger om dig:

  • Kontaktoplysninger blandt andet postadresse, e-mailadresse og telefonnumre.
  • Personinformationer som navn, fødselsdato og lign. på alle i husstanden
  • Baggrundsinformationer som uddannelsesbaggrund, erhverv, indtægt, forbrugsmønster og interesser indsamlet i det årlige spørgeskema registreres og benyttes i forbindelse med analyse og segmentering
  • Information formidlet i tidligere kommunikation mellem dig som panelist og Kantar Gallup arkiveres for at kunne sikre en effektiv og personlig relation
  • Radiometeret registrerer udsendte radiosignaler fra kodede radiostationer og registrerer ikke andet opfanget lyd
  • Ved installation af den tilsendte hjemmeindikator registreres det hvorvidt du inden for eller uden for indikatorens rækkevidde

Vi indsamler ikke særligt følsomme personoplysninger om dig (herunder oplysninger om din race eller etnicitet, religiøse overbevisninger og lign.).

Som paneldeltager giver du Kantar Gallup lov til at gemme dine kontaktoplysninger og svar, mens du med i panelet. Når du melder dig ud af panelet anonymiseres personhenførbare informationer inden for 30 dage efter vi har modtaget udstyret retur.

 

Beskyttelse af personoplysninger og særligt følsomme oplysninger

Vi passer på vores panelmedlemmer og på informationerne omkring dem og fra dem. Som medlem af Kantar Gallups panel er du sikret fuld anonymitet. De få personer, som behandler data fra medlemmerne, er underlagt tavshedspligt. Resultaterne rapporteres udelukkende til Kantar Gallups kunder i bearbejdet form, så ingen enkeltpersoner kan identificeres. Kantar Gallup har helt fastlagte rutiner for anonymisering og sletning af personoplysninger på vores svarpersoner.

 

Vi har iværksat de relevante sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre at dine personoplysninger mistes, bruges eller tilgås på uautoriseret vis, ændres eller offentliggøres. Derudover begrænser vi adgangen til dine personoplysninger til kun at gælde de medarbejdere, samarbejdspartnere, leverandører og andre tredjeparter som har et forretningsmæssigt grundlag for dette. De vil udelukkende håndtere dine personoplysninger ud fra den dataansvarliges instruktioner og de er underlagt tavshedspligt.

 

Vi har iværksat procedurer der skal behandle enhver mistanke om lækage af personoplysninger og hvor vi er lovmæssigt forpligtet til at gøre dette, vil vi informere dig og enhver relevant myndighed om en lækage.

 

Ændringer i privatlivspolitik og din pligt til at informere os om ændringer

Databeskyttelsesforordningen i EU er ændret fra den 25. maj 2018. Denne privatlivspolitik er gældende fra denne dato.

 

Det er vigtigt at de personoplysninger vi har om dig er korrekte og opdaterede. Du bedes derfor informere os hvis der opstår ændringer i dine personoplysninger mens du er tilmeldt hos os.

 

Dataadgangsrettigheder

Dine rettigheder som svarperson

Din deltagelse i vores panel er frivillig, og du kan når som helst meddele os, at du ønsker at stoppe din deltagelse.

 

Ved spørgsmål af særlig personlig karakter har vi fuld forståelse for, at man kan have forbehold mod at svare, og i disse tilfælde, vil man altid have muligheden for at undlade at svare.

 

Du har ret til at få oplyst, hvilke personidentificerbare informationer, vi har registreret i forbindelse med din deltagelse i vores panel. Dette kan du få oplyst ved at henvende dig til vores hotline for personoplysninger. Hvis vores oplysninger om dig er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante har du ret til at få disse rettet eller slettet. Ved henvendelser om personlige oplysninger vil vi kræve særskilt legitimation for at sikre os, at henvendelsen kommer fra den rette person.

 

Du har ret til at anmode om:

  • Adgang til de personoplysninger vi er I besiddelse af om dig. Du skal kontakte den dataansvarlige.
  • Rettelse af dine personoplysninger hvis de er ukorrekte, forældede eller ufuldstændige. Du skal kontakte den dataansvarlige for at få foretaget disse rettelser.
  • At vi stopper med at benytte dine personoplysninger.
  • At vi stopper med enhver samtykke-baseret håndtering af dine personoplysninger efter at du har tilbagetrukket dette samtykke.

Hvis du ønsker at ændre eller fjerne personhenførbare oplysninger om dig, som er i vores besiddelse, bør du kontakte den dataansvarlige med dine konkrete anmodninger. Sådanne adgangsrettigheder omfatter ikke muligheden for at modificere eller fjerne data om hjemmesidenavigation, oplysninger der er blevet indsamlet uforvarende som beskrevet ovenfor i afsnittet ”Beskyttelse af personoplysninger og særligt følsomme oplysninger” eller oplysninger der allerede er blevet delt med en tredjepart som tilladt ifølge denne politik.

 

Hvis du ønsker at få adgang til de oplysninger vi er i besiddelse af om dig, kan du få adgang til indsigt i din data ved at kontakte gdpr@kantargallup.dk, som vil sørge for at du modtager indsigt i hvilke oplysninger vi er i besiddelse af om dig.

 

Hvis du ønsker at indgive en klage, kan du gøre dette ved at kontakte gdpr@kantargallup.dk. Du vil modtage svar indenfor 30 hverdage.

 

Kontaktoplysninger

For yderligere oplysninger om vores privatlivspolitik eller vores håndtering af dine oplysninger, bedes du kontakte på en af følgende måder:

Primær kontakt: Kantar Gallup som dataansvarlig

Juridisk enheds fulde navn: Kantar Gallup

Support og hotline funktion i paneladministration: radiopanel@kantargallup.dk

E-mailaddresse for persondataindsigt: gdpr@kantargallup.dk

Postadresse: Rådhuspladsen 45, 1550 København V

 

Hvis du ikke er tilfreds med, hvordan vi har håndteret dine personoplysninger, vil vi meget gerne have muligheden for at rette op på det – kontakt os venligst på gdpr@kantargallup.dk. Hvis du ønsker at klage til den nationale myndighed på området, skal du kontakte Datatilsynet.

Paneladministrationen

Kantar Gallups Seer- og lytterpaneler

88 19 09 09